Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

ZAGYVA VÖLGYI KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE BÁTONYTERENYE ÉS PÁSZTÓ KÖZÖTT

Projekt célja: Zagyva völgyi kerékpárút kiépítése Pásztó és Szurdokpüspöki között. A kerékpárút északi vége Pásztó északi iparterületétől indul, míg a déli vége Szurdokpüspöki település központjáig tart. Cél Pásztó belterületének északi-déli irányú kerékpárosbarát közlekedésének a kialakítása és az északi és a déli ipari területek kerékpáros megközelítésnek a biztosítása Pásztó lakóterületeiről és Szurdokpüspöki irányából egyaránt. A Zagyva völgyi kerékpárút Bátonyterenye és Pásztó között tervezett szakaszával együtt a térség legfontosabb munkahelyi területei válnak több településről is kerékpárosbarát módon megközelíthetővé. Pásztó járási székhely is, így a tervezett kerékpárfogalmi útvonal megvalósítása esetén a járási hivatalok és közintézmények is könnyebben és biztonságosabban elérhetővé válnak Szurdokpüspöki irányából kerékpárral.
A projekt szakmai-műszaki tartalma: Önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés tervezett. A tervezett fejlesztés egyaránt értelmezhető települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakításaként és a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a települések belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakításaként.
1. A tervezés tárgyának leírása: Jelenleg a Zagyva menti települések közúti összekötetését alapvetően a 21 sz. fkl. út biztosítja. A 21 sz. fkl. út a települések lakott területét nagyrészt elkerüli, négysávos kiépítése jelenleg van folyamatban. Ennek megfelelően a települések közötti kerékpáros közlekedés lehetősége igen korlátozott részben csak földutakon megoldott. Ezért felmerül az érintett települések azon igénye, hogy a települések között kerékpáros közlekedésre alkalmas létesítmények kerüljenek kialakításra főként az ipari területeken dolgozók részéről.
2. Tervezett műszaki megoldások ismertetése A 21 sz. fkl. út gyorsforgalmi úttá történő átépítésével a kerékpáros közlekedés leszorul a négynyomúvá kiépítésre kerülő gyorsforgalmi útról. Ezek alapján a kerékpáros közlekedés számára forgalombiztonságos és környezetbarát közlekedésre lehetőséget kell kialakítani. A projekt előkészítése során vizsgáltuk a 21 sz. fkl. út melletti kerékpárút kiépítésének lehetőségét is, de a kerékpárosok egészségvédelme érdekében inkább zöldterületen természetes területen javasoljuk megvalósítani. Fentiek alapján, külterületen alapvetően a Zagyva patak közelében a meder rézsű él környezetében tervezzük elhelyezni a kerékpárutat vagy egyéb meglévő mezőgazdasági utak felhasználásával. Belterületeken pedig az önkormányzati egyeztetéseknek megfelelően kisforgalmú burkolt önkormányzati utakon kijelöléssel, vagy ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor kerékpárút kiépítéssel.
3. Tervezett kerékpárút főbb jellemzői Főág: Pásztó Ipari Parktól-Szurdokpüspöki Béke út: becsült hossz 11,1 km. Szurdokpüspökiben a Béke úton található a Polgármesteri Hivatal, az Iskola, a Könyvtár és a Faluház, Szurdokpüspöki belterületén a kijelölt kerékpárút elhalad az Idősek Otthona, az Óvoda és a Templom előtt is. A tervezett kerékpárút kezdete: Pásztó tervezett Ipari Park környezete, 2408 sz. (Pásztó-Galyatető) összekötő út mellett található meglévő kerékpárút. A tervezett kerékpárút vége: Szurdokpüspöki Béke út és Árpád út kereszteződése a Béke úton.
Mellékágak: Pásztó kerékpárút főág 2408 sz. út 4+460 szelvényének környezetében meglévő kerékpárutat meghosszabbítjuk Hasznos belterületén úgy, hogy a kerékpárút forgalombiztonságosan legyen befejezve, mivel jelenleg egy beláthatatlan csomópontra vezeti rá a meglévő kerékpárút a kerékpárost: becsült hossz 0,22 km
Tervezett kerékpárút egy része kerékpárút építés, egy része kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése burkolati jelekkel és egyéb jelzésekkel szilárd burkolatú úton. A főág és a mellékág hossza összesen: 11,32 km.
4. Tervezett kerékpárút az alábbi keresztmetszeti kialakítással tervezett:jellemzően kétirányú önálló kerékpárút esetén 2,0 m  a tervezett kerékpárút burkolat szélessége. Külterületen ,ahol a mezőgazdasági forgalmat is biztosítani kell min. 2,75 m a pályaszélességgel készül vagy a mezőgazdasági forgalom számára külön mezőgazdasági földút  kerül kialakításra. A mezőgazdasági földút és a kerékpárút árokkal elválasztásra kerül,azért,hogy a mezőgazdasági járművek ne tudjanak a kerékpárútra ráhajtani,mivel tönkre tennék a kerékpárút nem mezőgazdasági járművekre méretezett karcsú burkolatát  Belterületen vagy önálló kerékpárút készül 2,0 m burkolatszélességgel vagy elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 2,75-3,50 m burkolat szélességgel  gyalogosforgalom nagyságának  függvényében.
 A kerékpárút tervezett pályaszerkezet az alábbi:
2,5 cm AC8
3,5 cm AC11
15 cm CKT
20 cm homokos kavics
Kapubejáróknál (ahol közúti terhelés előfordulhat) 3 m szélességben a 15 cm alapréteg helyett, 20 cm alapréteg készül statikai terhelés miatt. Ahol nem kapcsolódik a tervezett kerékpárút közvetlenül járdához, azokon a szakaszokon 30-50 cm padka készül a kerékpárút burkolata mellett. A kerékpárút építés során megbontott földfelületeket humuszterítés után gyepesítéssel kell  a tájba visszailleszteni!
Tervezett kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények osztályba sorolása
Belterületen
Ahol önálló kerékpárútként halad a tervezett kerékpárút annak osztályba sorolása az alábbi:
Tervezési osztály: B. VII.
Ahol belterületi önkormányzati úton történik a kijelölés, a belterületi önkormányzati út osztályba sorolása B. VI.
Hálózati funkció: d
Környezeti körülmény: C vagy D
Külterületen
Ahol önálló kerékpárútként halad a tervezett kerékpárút annak osztályba sorolása az alábbi:
Tervezési osztály: K. VII.
Ahol külterületen mezőgazdasági út mellett történik az építés a mezőgazdasági út osztályba sorolása K. VI.
Ahol meglévő önkormányzati vagy állami út, szabályozási szélességében halad a kerékpárút, ott a kerékpárút nem kap osztályba sorolást.
5. Vízelvezetés, csatornázás Tervezett kerékpárútra és közvetlen környezetére hulló csapadékvíz befogadója a Zagyva patak a Zagyva töltésen vezetett kerékpárút esetén. Külterületen,ahol nem a Zagyva patak mellett vezetjük a tervezett kerékpárutat,azon a szakaszon a meglévő felszíni csapadékvíz elvezető rendszerbe kötjük az összegyülekezett csapadékvizet Belterületen  szintén a meglévő belterületi zárt vagy nyitott i csapadékvíz elvezető rendszer gyűjti össze a kerékpárútra hulló csapadékvizet is. Tervezett kerékpárút építésével a meglévő csapadékvíz elvezetés rendszere alapvetően nem fog változni, mivel a kerékpárút szélessége nem jelentős a környékbeli vízelvezetés rendszeréhez képest.
A tervezett fejlesztések nem érintenek Natura2000 területeket.
A projekt keretében kerül elkészítésre a kerékpárforgalmi hálózati terv, a kerékpárosbarát fejlesztés engedélyezési- és kiviteli tervei, a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció, a közúti biztonsági audit és minden egyéb szükséges dokumentáció. Illetve ezek engedélyeztetése, jóváhagyatása is a projekt részeként tervezett. 
A projektben megvalósítani tervezett önállóan nem támogatható tevékenységek: nyilvánosság biztosítása; kerékpáros közlekedést népszerűsítő és a közlekedési kultúra színvonalának az emelését szolgáló szemléletformáló kampány.
A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt keretében tervezett fejlesztés eredményeként a fenntartható közlekedési módok közül a kerékpáros közlekedés kerül előnyben részesítésre, és más fenntartható közlekedési mód nem kerül hátrányos helyzetbe. Elsősorban a belterületi szakaszok esetében merül fel fontos tervezési szempontként, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedések egymást zavarása nélkül, konfliktusmentesen valósulhasson meg. A fejlesztés további eredményeként Pásztó és Szurdokpüspöki települések között megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg. Klímakockázat: Figyelembe véve a helyi adottságokat, a tervezett nyomvonalat és a tervezett műszaki megoldást a projektnek nincs előre látható klímakockázata.
A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A tervezett projekt a kerékpárosbarát fejlesztés révén illeszkedik a felhívás céljához, mint fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés. A fejlesztés közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, mivel Pásztói északi ipari területéhez és a város központjához egyaránt csatlakozik. Egyaránt értelmezhető települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakításaként és a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a települések belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakításaként. Érintett ingatlanok tulajdonviszonyai: A tervezett nyomvonal belterületeken önkormányzati és országos közutakon került kijelölésre. A külterületi szakaszok elsősorban a Vízügyi Igazgatóság által kezelt állami tulajdonú területeken kerültek kijelölésre. Területszerzések kisebb összekötő szakaszokon és esetleges szűkületeknél válhat szükségessé. Jelentős területszerzések a projekt megvalósításához nem várhatóak, de ezek pontos mértéke jelenleg nem ismert. A projekt keretben elszámolni tervezett közbeszerzési eljárás a pályázat beadása előtt nem történt. A szükségesé váló területszerzések pontos meghatározása legkorábban csak az engedélyezési tervek alapján lehetséges a projekt tartalmi- műszaki előkészítése mérföldkő teljesítése során. A projektötlet úgy került kidolgozásra és a további tervezés is úgy kerül megvalósításra, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket és esélyegyenlőséget teremtsen valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. Az érintett települések közötti kerékpárosbarát nyomvonal kiépítésével a beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, mivel jelenleg csak forgalmas országos közutakon, vagy mezőgazdasági földutakon biztosítottak a megközelítések. A fejlesztés nem eredményezi a környezet indokoltatlan károsítást, mivel jellemzően már jelenleg is közlekedési célra használt területeken valósul meg (Zagyva kezelősáv, belterületi utak). A projekt a városi mobilitás környezetileg és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, mivel a kiterjedt kerékpárforgalmi létesítmény révén erősíti a kerékpáros közlekedést választók részarányát.
Építési költségek számítása: Jelenleg a nyomvonal került kijelölésre. A részletes műszaki tatalom meghatározása a projekt megvalósítása során tervezett a projekt tartalmi-műszaki előkészítése mérföldkő teljesítése során. Ezért az építési költség becsült fajlagos költségek alapján került meghatározásra. A becslés 61 db 2015-ben KÖZOP forrásból megvalósult kerékpárút költségeinek a figyelembe vételével történt, tényleges kivitelezési tényadatokra támaszkodva (forrás: kerekparosklub.hu). A projektek alapján képzett átlagár 2018. évre becsült inflációs rátával került felszorzásra és korrigálásra jelen fejlesztés adottságaival, így a becsült bruttó építési költség ~66 MFt/km. Fenntartás formája: A kerékpárút üzemeltetését és fenntartását az érintett két önkormányzat közösen fogja végezni. Mindegyik önkormányzat a saját közigazgatási területét érintően vállalja a fenntartási feladatokat. Működési költségek becslése: A működési költségek meghatározásánál a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által – a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0004 számú Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése elnevezésű projekt keretében – 2014-ben készítetett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott Budapest – Balaton kerékpáros útvonal fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányban szereplő adatok lettek alapul véve. A működési költségek az üzemeltetési és karbantartási költségeket, valamint a pótlási költségeket foglalják magukban. A minden évben felmerülő üzemeltetési és karbantartási költségek elsősorban az alábbiakat tartalmazzák: fűnyírás, jelzőtábla tisztítás, apróbb pályaburkolat-javítások, téli karbantartási munkák költségei. Pótlás az üzembe helyezést követően 10, illetve 20 évenként tervezett: kétrétegű felújítási munkák, gyakrabban elvégzendő kisebb felújítási munkák (burkolati jelek festése, táblák cseréje, stb.) Fajlagos árak: Üzemeltetés, karbantartás (évente) 175 000 Ft/km Pótlás (burkolati jelek, 10 évente) 250 000 Ft/km Pótlás (burkolat építése, 20 évente) 9 000 000 Ft/km Az összesen 11 km hosszú tervezett kerékpárforgalmi létesítmény teljes éves becsült fenntartási költsége 2 mFt. Önkormányzatonként ez 1 mFt éves fenntartási költséget jelent, mely érdemben nem befolyásolja a települések éves költségvetését. Különösen azért nem, mert a nyomvonal jelentős része belterületi szakaszokból tevődik össze, és ezeket az érintett területeket – jelenlegi jellegüknek megfelelően – jelenleg is fenntartják az önkormányzatok, így a tényleges költségnövekmény lényegesen kevesebb. A tervezett létesítmény üzemeltetési és karbantartási költsége az önkormányzatok költségvetésének töredékét képezik, ezért a fenntartás biztosítása nem jelent érdemi kockázatot. Fizikai fenntartás: Az érintett önkormányzatok saját maguk, illetve saját tulajdonú cégeik révén tartják fenn közterületeiket. Biztosítják a meglévő úthálózat és csapadékvízelvezető-hálózat üzemeltetését és karbantartást, valamint gondozzák zöldfelületeiket. A meglévő közterületek méretéhez képest elenyésző a tervezett infrastruktúra mérete, ezért a rendelkezésre álló kéziszerszám, gépi eszközállomány (kisteherautó, fűnyíró) és humánerőforrás az új kerékpárforgalmi létesítményeket fenntartást is biztosítani tudja.
Terület-specifikus értékelési szempontok: A project a megyei ITP indikátorok közül a Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor teljesüléséhez járul hozzá. Kapcsolódás más projekthez: • Kerékpárhálózat fejlesztési kapcsolódás: Jelen tervezett kerékpárút nyomvonala közvetlen kapcsolódik a Zagyva völgyi kerékpárút Bátonyterenye és Pásztó között tervezett szakaszához. A két tervezett kerékpárút nyomvonal együtt, egységes szemlélet alapján kerül megtervezésre. • Gazdaságfejlesztési kapcsolódás: Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése. Pásztó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a projekt megvalósításra. A megvalósítás tervezett ideje 2017-2018. Pásztó nyugati iparterületének fejlesztése: Pásztó, 21-es számú főközlekedési út mellett. Pásztó Városi Önkormányzat által tervezett nagy projekt, kiemelt megyei kulcsprojekt. A megvalósítás tervezett ideje 2018-2022. EGLO Magyarország Termelő Kft.: Raktár- és termelő kapacitás növelése.

TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között

Pályázati azonosító: TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

Támogatás összege: 1 000 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.